Prezutie na zimu od 25 €

Nestihli ste prezuť na letné pneumatiky? Vždy lepšie teraz ako neskoro.

Využite našu akciu a nechajte si kompletne prezuť Vaše auto len od 25€ aj s vyvážením! Kontaktujte nás ešte dnes a objednajte sa na prezutie.

 

PREDAJ A ZBER PNEUMATÍK V SR OD 1. JANUÁRA 2016

Spoločnosť Roland Szabó-RS AUTO s.r.o. v zmysle zákona č. 79/2015 zbierky zákonov o odpadoch, vykonáva bezplatný spätný zber použitých prenosných batérii, akumulátorov a odpadových pneumatík.

PREHĽAD ZÁKLADNÝCH SUBJEKTOV A POVINNOSTÍ

1. SUBJEKTY

distribútor: Osoba poskytujúca pneumatiky konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu, vrátane osôb vykonávajúcich iba výmenu pneumatík bez ich predaja (typicky predajcovia pneumatík a autoservisy).

2. SPÄTNÝ ZBER

• vykonávajú distribútori na svojich predajných miestach a to tým, že preberajú odpadové pneumatiky od konečných užívateľov odpadových pneumatík za nižšie uvedených podmienok2,

• spätný zber vykonávajú distribútori bezplatne bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru a bez ohľadu na výrobnú značku apo celú prevádzkovú dobu,

• distribútor informuje konečných užívateľov odpadových pneumatík o bezplatnom spätnom zbere (web, ak ho má zriadený a viditeľne v mieste svojej prevádzkarne),

• distribútor je povinný dohodnúť s konečným používateľom náhradný čas a spôsob prevzatia odpadových pneumatík, ak množstvo odpadových pneumatík, ktoré mu odovzdáva konečný používateľ, presahuje jeho skladové možnosti,

• distribútor je povinný ohlásiť k poslednému dnu príslušného kalendárneho štvrťroka Ministerstvu životného prostredia SR („MŽP“) množstvo vyzbieraných odpadových pneumatík; ak bude zriadené tzv. Koordinačne centrum pre odpadové pneumatiky, aj tomuto centru,

• výrobcovia budú vyzbierané odpadové pneumatiky preberať od distribútorov a zabezpečovať ďalšie nakladanie s nimi v rozsahu svojich trhových podielov a spôsobmi podľa Programu odpadového hospodárstva na roky 2016-20203,

• distribútori vykonávajú spätný zber individuálne; výrobcovia plnia svoje povinnosti individuálne alebo kolektívne prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov – kolektívne najskôr od 1. júla 2016.

3. REGISTRÁCIA

• distribútor pneumatík, ktorý poskytuje (predáva) priamo konečnému používateľovi (zákazníkovi) pneumatiky od výrobcu pneumatík, ktorý nie je zapísaný v Registri, sa stáva vo vzťahu k týmto pneumatikám „výrobcom“ – nositeľom príslušných povinností; t. j. prechádza na neho povinnosť registrácie v Registri výrobcov, povinnosť v rozsahu svojho trhového podielu (vypočítaný podľa množstva pneumatík, vo vzťahu ku ktorým sa stal „výrobcom“) zabezpečiť nakladanie s odpadovými pneumatikami a získať autorizáciu pre individuálne nakladanie s odpadovými pneumatikami alebo uzatvoriť zmluvu o plnení povinností s niektorou organizáciou zodpovednosti výrobcov, atď.,

4. EVIDENCIA A POPLATKY

• výrobcovia a distribútori vedú príslušné evidencie o toku pneumatík,

• distribútori ohlasujú od 1. januára 2016 k poslednému dnu kalendárneho štvrťroka množstvo vyzbieraných odpadových pneumatík MŽP a Koordinačnému centru, ak je zriadené; výrobcovia ešte ohlasujú množstvo pneumatík uvedených na trh a vyzbieraných Koordinačnému centru, ak je zriadené.

Podľa zákona c. 79/2015 Z. z. o odpadoch, a nadväzujúcich vykonávacích právnych predpisov

2 Pokuta pre distribútora za neplnenie povinnosti v oblasti spätného zberu až 80 000 EUR.

3 Pokuta pre výrobcu za neplnenie povinnosti až 120 000 EUR.